Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny

informace

Památník  Josefa Lady a jeho dcery Aleny je otevřen celoročně mimo pondělí a úterý.

Pro návštěvníky památníku je k dispozici bankovní platební terminál pro platby kartou a veřejná  wifi síť  ”Socifi”.

Památník je zastávkovým místem na ” Poutní cyklotrase z Prahy na Vysočinu aneb z Vysočiny do Prahy”. Více na http://poutnicyklotrasa.cz.

Kontakt:

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny

Hrusice č.p. 115

251 66 Senohraby

telefon: 323 655 204

mobil: 739 452 165

e-mail: pamatniklada[@]centrum.cz

Otevírací doba:

Pokladna
Po – Út    zavřeno
St  – Ne   9:30 – 12: 00 12:30 – 16:30

Komentované prohlídky
Po – Út    zavřeno
St  – Ne   10:00 – 16: 00

První komentovaná prohlídka začíná v 10.00 hod. Druhá komentovaná prohlídka začíná v 11.00 hod. Třetí komentovaná prohlídka začíná v 12.00 hod. Čtvrtá komentovaná prohlídka začíná v 13.00 hod. Pátá komentovaná prohlídka začíná v 14.00 hod. Šestá komentovaná prohlídka začíná v 15.00 hod. Sedmá komentovaná prohlídka začíná v 16.00 hod.

Délka komentované prohlídky je 30 minut.

Pro návštěvníky ze zahraničí je k dispozici mluvené slovo v anglickém, německém a japonském jazyce.

V prodeji jsou knihy Josefa Lady a upomínkové předměty s Ladovskými motivy.

Ceny vstupného do objektu:

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny

Provozovatel expozice: Oblastní muzeum Praha – východ, IČ: O67539

Druh Cena
Jednotlivé vstupné
Dospělí 65,-
Důchodci, studenti, děti od 4 let 50,-
ZTP, ZTP+P 30,-
Matky na mateřské dovolené 50,-
Děti do 4 let zdarma
Učitelský dozor zdarma
Hromadné vstupné
Rodinné vstupné /1-2 dospělí + 1- 4 děti/ 100,-
Dospělí /skupiny min. 6 osob/ 40,-
Děti, studenti, důchodci /skupiny min. 6 osob/ 30,-

Hromadné vstupné je počítáno od 6 osob

Volné vstupné: držitelé legitimací AMG, ICOM, pracovníci Národního památkového ústavu, pracovníci Středočeského kraje

Ceny jsou stanoveny od 1. 2. 2016

Návštěvní řád:

I. Návštěvní doba

1. Objekt je přístupný leden až prosinec od 9.30 do 16.30 hodin mimo pondělí a úterý.

2. Polední přestávka je od 12,00 do 12,30 hodin .

3. Prohlídka objektu trvá asi 30 minut a začíná každou celou hodinu.

4. Návštěva objektu mimo stanovenou návštěvní dobu je možná pouze po předchozí dohodě se správou památníku dle platného odsouhlaseného cenového výměru.

II. Vstupné

1. Za prohlídku zpřístupněných částí památníku se platí vstupné předem.

2. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památníku.

III. Prohlídka objektu

1. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje pracovník památníku a je limitován provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

2. Prohlídka se koná za vedení průvodce.

3. Děti ve věku do 15 let mají do památníku povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

4. Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti: zvláště na schodištích, v prostorách se zúženým a sníženým profilem, chůzí po nerovném a kluzkém povrchu, dodržovat zásady ochrany zdraví a osobní bezpečnosti.

5. Při vzniku nepředvídatelných událostí (např. požár) se bezpodmínečně řídit pokyny průvodců.

IV. Ochrana a bezpečnost

1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků památníku. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a vystavených předmětů, bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit

2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zakázán.

3. Návštěvníci nesmí vstupovat do expozice se zavazadly, deštníky, kabelami, zbraněmi a živými zvířaty.

4. Vstup do památníku není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.

5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození vystavených předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památníku, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

6. V expozici památníku či případně dalších vyznačených prostorách je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace pro komerční účely zakázáno. Výjimku povoluje na základě písemné žádosti správa památníku.

7. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, vystavené předměty, zahradu i jiný majetek v areálu památníku. Zejména je zakázáno:

7.1 Dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat

7.2 Opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny

7.3 Rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a audiopřístrojů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.

7.4 Kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu

7.5 Jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.

7.6 Vstup se zvířaty do expozic je zakázán

VI. Závěrečná ustanovení

1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy návštěv. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na vedení Oblastního muzea Praha-východ, p.o.

2. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památníku.

3. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památníku.

Ke stažení zde.

Návštěvní a provozní řád zahrady:

I. Všeobecná ustanovení

1. Tento návštěvní a provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele zahrady.

2. Škody způsobené návštěvníky zahrady porušením jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního a provozního řádu či jiným konáním, jež má za důsledek vznik škody v zahradách budou vymáhány v souladu s platným řádem České republiky.

II. Návštěvní doba zahrady

1. Návštěvní doba zahrady se řídí otvírací dobou památníku.

2. Za nepříznivého počasí či jiných okolností může být z bezpečnostních důvodů omezen úplně či částečně pohyb na zahradě.

3. Veškeré prostory zahrady jsou přístupné pouze na vlastní nebezpečí.

III. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady

1. V zahradě není návštěvníkům povoleno:

1.1 Vstupovat do porostů, vymezených částí trávníků či pěstebních ploch

1.2 Jakkoliv poškozovat objekty a technická zařízení

1.3 Jakkoliv znečišťovat porosty a volně stojící plastiky

1.4 Používat volné plastiky jako hrací prvky, lézt na ně a poškozovat je

1.5 Zhotovovat fotografie a filmové záběry pro komerční využití bez povolení správy památníku-zahrady

1.6 Vodit do zahrady zvířata, zejména psy

1.7 Rozdělávání ohně v ohništi bez předchozí dohody se správcem zahrady

1.8 Kouřit a odhazovat odpadky

1.9 Vstupovat do areálu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek

1.10 Nechat děti bez dozoru dospělých

Ke stažení zde.

Otevírací doba a vstupné

Po – Út zavřeno
St – Ne 9:30-12:00
12:30-16:30

Komentované prohlídky začínají každou celou hodinu.


Individuální vstupné

dospělí: 65,- Kč
snížené: 50,- Kč
matky MD: 50,- Kč

Hromadné vstupné

dospělí: 40,- Kč
snížené: 30,- Kč
rodinné: 100,- Kč

Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny

Hrusice č.p. 115

251 66 Senohraby

telefon: 323 655 204
mobil : 776 825 414

napište nám zřizovatel: logo Oblastního muzea Praha-východ logo Středočeského kraje

48736 návštěv